Kompetansemål for Regnmakeraktivitet 4

Reviderte lærerplaner – oppdatert august 2013

Kompetansemål etter 7. trinn

Naturfag

Forskerspiren

 • Trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
 • Bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentalt arbeid og feltarbeid

Fenomener og stoffer

 

 

Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruk for miljøet lokalt og globalt.

Samfunnsfag

Geografi

 

 

 

 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei
 • beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast
 • beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå andre stader i verda

Norsk

Muntlige tekster

 

 

 

 • opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
 •  lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
 • presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy
 • vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

Skriftlige tekster

 

 

 

 • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
 •  bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler
 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

 

 

Norsk etter 4. trinn

Muntlige tekster

 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster
 • variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster