Kompetansemål for Regnmakeraktivitet 1

Redviderte lærerplaner - oppdatert august 2013

 

Kompetansemål etter 4. Trinn

Naturfag

Mangfold i naturen 

Beskrive hva som kan gjøres for å ta være på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen

Fenomener og stoffer

 

Praktiskere kildesortering og diskutere hvorfor kilde sortering er viktig Undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen

Musikk

Musisere

Fremføre sang, spill og dans i samhandling med andre

 

Lytte

 

Gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha

Norsk

Muntlige tekster

 

 

 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster
 •  bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

Skriftlige tekster

lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse

Kroppsøving

Aktivitet i ulike rørslemiljø

 • Leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra
 • Utforske, leike og uttrykkje seg med rørsler til ulike rytmar og musikk

               

 

Kompetansemål etter 7. trinn

Naturfag

Forskerspiren

Trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon

 

Fenomener og stoffer

 

Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruk for miljøet lokalt og globalt

Norsk

Muntlige tekster

 

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres

Skriftlige tekster

 

 

lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst

Kroppsøving

Idrettsaktivitet

 

 

 • Utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
 • Samhandle med andre i ulike aktivitetar
 • Eksperimentere med kroppslege uttrykk og danse enkle dansar frå ulike kulturar

 

oppdatert 01.08.2013