Kompetansemål for Regnmakeraktivitet 2

Reviderte lærerplaner – oppdatert august 2013

 

Kompetansemål etter 4. Trinn

Naturfag

Forskerspiren
Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det en har observert

 

Kompetansemål Etter 7. Trinn

Naturfag

Forskerspiren
 
 
 • Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser.
 • Samtale om hvorfor det i naturvitenskap er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
 • Bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentalt arbeid og felt arbeid
Fenomener og stoffer
 
 
 • Gjennomføre forsøk med magnetisme og elektrisitet, forklare og presentere resultatene
 • Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruk for miljøet lokalt og globalt.
Teknologi og design
 
 
 • Planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer
 •  
 • Planlegge, designe og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt
 • Beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet tar hensyn til bærekraftig utvikling

Matematikk

Måling
 
 • Velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi,og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
 • Gjere overslag over og måle storleikar for lengd,areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er
 • Velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar

Kunst og håndverk

Design
 
 • Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
 • Bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer
 • Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider
 • Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess
 • Bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer
 • Vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen og gjennomføre enkle forbrukertester