Kompetansemål for Regnmakeraktivitet 3

Reviderte lærerplaner - oppdatert august 2013

Kompetansemål etter 4 trinn

Naturfag

Forskerspiren
 
 
 • Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det en har observert
 • Bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presenterer dem med eller uten digitale hjelpemidler
Fenomener og stoffer
 • Registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk

   

  

 

 

Kompetansemål etter 7. Trinn

Naturfag

Forskerspiren
 
 
 • Bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentalt arbeid og feltarbeid
 • Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
Fenomener og stoffer
 • Kun i samiske lærerplanen: observere værtegn i naturen og foreta relevante værmålinger og presentere resultatene  

Matematikk

Måling
 
 • Velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi,og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
 • Gjere overslag over og måle storleikar for lengd,areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er
 • Velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar  
Statistikk og sannsyn
 
 
 
 • Planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
 • Representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er
 • Finne median, typetal og gjennomsnitt i enkle datasett og vurdere dei ulike sentralmåla i forhold til kvarandre