Kompetansemål for Regnmakeraktivitet 2

NATURFAG


Forskerspiren

  • Formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulere hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet
  • Forklare hvorfor det er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
  • Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid
  • Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy

Teknologi og design

  • Planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer
  • Gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vannFenomener og stoffer
  • Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt

MATEMATIKK

Måling

  • Velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi, og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
  • Gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar
  • Velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar