Kompetansemål for Regnmakeraktivitet 3

NATURFAG

Forskerspiren

  • Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy
  • Formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet

Fenomener og stoffer

  • Foreta relevante værmålinger og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler

MATEMATIKK

Måling

  • Velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi, og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
  • Gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar
  • Velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar Statistikk og sannsyn
  • Planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
  • Representere data i tabellar og diagram som er framstilte digitalt og manuelt, og lese, tolke og vurdere kor nyttige dei er
  • Finne median, typetal og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere dei i høve til kvarandre