Kompetansemål for Regnmakeraktivitet 4

NATURFAG

Forskerspiren

 • Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier
 • Publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy

Fenomener og stoffer

 • Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt

SAMFUNNSFAG

Geografi

 • Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • Forklare korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast
 • Forklare korleis vi i Noreg bruker ressursar frå andre stader i verda

NORSK

Muntlige tekster

 • Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner
 • Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
 • Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer
 • Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler

Skriftlige tekster

 • Med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst
 • Bruke oppslagsverk og ordbøker
 • Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster
 • Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte
 • Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett