Bygg og eiendom

Eksisterende bygg

Vi kan gi deg støtte til å kutte ned på eller legge om energibruken i dine bygg. Siste søknadsfrist 15. mars 2018.

For å nå lavutslippssamfunnet må vi ta i bruk bedre teknologier innenfor forvaltning og utvikling av den eksisterende bygningsmassen. Energiprosjekter med helhetlige løsninger bidrar til dette. 
 
Enova gir økonomisk støtte til byggeiere som investerer i beste tilgjengelige teknologi innen  energireduserende løsninger og legger om fra fossile til fornybare energikilder.

Vi støtter først og fremst deg som gjennomfører energieffektivisering med garantert energiresultat eller energiledelse som del av prosjektet.

Siste søknadsfrist er 15. mars 2018.

Revidert tilbud våren 2018
Enova vil fortsatt tilby økonomisk støtte til energieffektivisering av eksisterende bygg. Med det nye programmet «Beste tilgjengelige teknologi for eksisterende bygg» endrer Enova nivået for de teknologier som kvalifiserer for investeringsstøtte innen eksisterende bygg, samtidig utvides listen til å gjelde flere typer tiltak. Mens satsingen tidligere kun har konsentrert seg om energieffektivisering og konvertering fra fossil til fornybar energi, vil det etter hvert også bli mulig å få støtte til tiltak for effektutjevnende og alternative tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp. 


Informasjon om nytt programtilbud publiseres 16. mars.


Hva får bedriften støtte til?

En søknad kan bestå av energitiltak i en eller flere bygninger.

Dette er eksempler på tiltak som Enova støtter:

  • Energireduserende enkelttiltak
  • Varmesentral og konvertering til vannbåren varme
  • Oppgradering til passivhus- eller lavenergistandard

Støtte og energimål beregnes automatisk i søknadssenteret for hvert enkelt predefinerte tiltak når du legger inn mengde, som areal og lengdemeter (se liste nedenfor). Dersom du har egendefinerte tiltak eller rehabiliterer til passivhus- og lavenergistandard, beregner vi støttenivået individuelt.

For komplett oversikt over kriterier i støtteprogrammet, se: 3 Programkriterier for Eksisterende bygg.pdf


Hvem kan få støtte?

Programmet retter seg mot eiere og langsiktige leietakere i eksisterende yrkesbygg. I tillegg kan også eiere av større boligbygg, sameier eller borettslag få støtte.

Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier i søknadsprosessen, men ikke selv stå som søker. 


Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Typisk støttenivå ligger på ca. 20 % av merkostnadene.Merkostnaden defineres som differansen mellom planlagt investering med støtte fra Enova og alternativ investering uten støtte. 

Støttenivået beregnes direkte i Enovas søknadssenter, basert på type og mengde tiltak som er lagt inn. For beregning av støtte til øvrige løsninger, egendefinerte tiltak, må du selv legge inn underlaget. 

Søknadsfrister

Siste søknadsfrist er 15. mars 2018.  

Enova tildeler støtte tidligst 3 uker etter siste søknadsfrist. Søknader som ikke er ferdigbehandlet overføres automatisk til neste tildelingsrunde. Forventet behandlingstid for komplette søknader med kun predefinerte tiltak er normalt 4 uker etter søknadsfrist. For søknader med egendefinerte tiltak er behandlingstiden normalt 7 uker etter søknadsfrist. 


Prioritering av søknader

Dersom det blir konkurranse om midlene, vil søknadene prioriteres i følgende rekkefølge:

1. Prosjekter som kan dokumentere at de:
• vil gjennomføre energieffektivisering med garantert energisparing (EPC) og/eller
• har innført energiledelse eller skal innføre forenklet energiledelse.
Disse søknadene rangeres deretter etter størst relativ energibesparelse og/eller konvertering til fornybare varmeløsninger.
2. Søknader om oppgradering til passivhus- eller lavenergistandard og med korteste gjennomføringstid.
3. Øvrige søknader prioriteres innbyrdes etter størst relativ energibesparelse og/eller konvertering til fornybare varmeløsninger (beregnes av normerte verdier i støtteprogrammet). Ved lik relativ energibesparelse eller konvertering prioriteres søknader med korteste gjennomføringstid.

Spesifikke krav til søknader med energieffektivisering med garantert energisparing og energiledelse finner du her:
Detaljerte rangeringskriterier og krav.pdf


Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke støtte til eksisterende bygg

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess