Samspill for grønn områdeutvikling

I lavutslippssamfunnet vil bygningene og transportløsningene våre være tettere integrert med energisystemet. Det vil bli vanligere med løsninger hvor for eksempel elektriske kjøretøy lader batteriene på overskuddskraft fra nabolagets solcelleanlegg, mens spillvarmen fra en industribedrift varmer opp nabobyggene. Men denne virkeligheten vil ikke komme av seg selv.

Energibehovet i Norge øker. Hvis effektbehovet øker tilsvarende, vil det kreve kostbare utbygginger av nettet som det til syvende og sist er sluttbrukeren som må betale for. For å begrense effektbehovet, må vi gjøre mer enn å optimalisere enkeltbygg. Lokalt forbruk og større grad av energiutveksling mellom bygg vil gi fleksibilitet og avlaste energisystemet. 

Dette er en mulighet som kan utnyttes bedre ved hjelp av lokal kraftproduksjon og styring og flytting av forbruk fra de mest belastede tidspunktene. Utnyttelse av lokal, termisk energi vil også spille en viktig rolle, det samme vil batterier og akkumulering av termisk energi i tanker eller i grunnen. Slike lokale energiløsninger kan redusere kostnadene og miljøkonsekvensene knyttet til produksjon og transport av energi. Det betyr ikke at hver enkelt må starte sitt eget kraftverk, men at vi må se på hvordan naboer og nabobygg kan få til felles løsninger der ressursene utnyttes best mulig.

Etter hvert som energibruken til blant annet oppvarming, kjøling og transport blir tettere integrert, er det lite trolig at de samfunnsmessig beste løsningene finnes innenfor rammene til den enkelte bygningen. Områdeutvikling tar tid, og den livskraftige forandringen vi trenger må starte allerede i dag. 

Dreiningen i fokus fra enkeltbygg til en systemtankegang hvor man ser flere bygg som en del av en helhet åpner for helt nye konsepter og økt verdiskaping. Samtidig er det å skulle utvikle hele områder under ett komplekse saker som forutsetter samspill mellom mange aktører, helhetlig planlegging, innovasjon og ny teknologi på flere nivå. 

Gode klima- og energieffektive områdeutbygginger vil bli viktig i byggingen av lavutslippssamfunnet, men en del innovative områdeutbygginger strander på idestadiet fordi det er for stor usikkerhet knyttet til dem, og denne usikkerheten gjør at utbyggerne i stedet velger velkjente løsninger. 

Derfor er det viktig for Enova å støtte opp under livskraftige prosjekter på områdenivå som kan vise vei og gjøre det lettere for andre å følge etter. Våren 2016 lanserte Enova et nytt tilbud rettet mot byggeiere i konseptfasen, der målet er å gi støtte til å utrede innovative løsninger for bygg og områder. Slik gjør vi det tryggere å tenke nytt og prøve ut morgendagens løsninger allerede i dag. 


Aktuelle støtteprogram