Industri og anlegg

Energi- og klimatiltak i industri og anlegg

Vi kan gi støtte til prosjekter som innebærer konkrete energi- og klimatiltak i industri og anlegg.

OBS: Fra 20. desember 2018 legger Enova ned sitt programtilbud “Energi- og klimatiltak i industri og anlegg”. Du finner mer informasjon om endringen på denne siden.

Bedriften kan begynne tilpasningen mot lavutslippsamfunnet gjennom gode energi- og klimatiltak. Med prosjektstøtte fra Enova blir terskelen for et framtidsrettet prosjekt litt lavere.

Utfordre bedriftens ambisjoner, og vurder beste tilgjengelige teknologi når bedriften skal gjennomføre tiltak.

Enovas støttenivå vurderes ut fra energimålambisjon, energiresultat over tid og reduserte klimagassutslipp. 

Hva får bedriften støtte til?
  • Energitiltak er tiltak som berører bruk av elektrisk kraft: Effekt, effektivisering, energigjenvinning, omlegging og produksjon.
  • Klimatiltak er tiltak som enten gir reduserte CO2-utslipp gjennom redusert bruk av fossil energibærer (effektivisering, energigjenvinning eller energiomlegging), eller tiltak som reduserer andre klimagasser enn CO2.

Prosjektet må resultere i redusert energibruk, gjenvunnet energi og/eller konvertering til fornybar energi på minst 100.000 kWh/år. Alternativt reduserte klimagassutslipp tilsvarende minimum 30.000 kg CO2-ekvivalenter per år

Prosjektet skal være en investering i konkrete, fysiske installasjoner.

Bygningsrelaterte tiltak (f.eks. LED-lys) omfattes ikke av dette tilbudet. Se vårt tilbud til byggtiltak på denne siden


Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Programmet er en investeringsstøtteordning, og vi beregner støtten individuelt for hvert prosjekt. Dere søker om den støtten dere må ha for å ta en positiv investeringsbeslutning.

I saksbehandlingen forholder vi oss til statsstøtteregelverket. 

Maksimal støtte vil variere avhengig av virksomhetens størrelse og teknologiens formål. 


Hvem kan få støtte?

Programmet er rettet mot norsk industri og i anlegg som er av industriellprosessrelatert karakter (eksempelvis oppdrettsanlegg, vann- og avløp, svømme- og ishaller, energigjenvinningsanlegg)

Bygningsrelaterte tiltak omfattes ikke av dette tilbudet. Se vårt tilbud til byggtiltak på denne siden

Når kan du søke?

OBS: Fra 20. desember 2018 legger Enova ned sitt programtilbud “Energi- og klimatiltak i industri og anlegg”. Du finner mer informasjon om endringen på denne siden.

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Vi vil gjerne snakke med deg!

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg.

Gruppe