Satsing på ny teknologi

Pilotering av ny energi- og klimateknologi i industrien

Utvikler din bedrift ny energi- og klimateknologi og har behov for å teste den i pilotskala? Enova kan nå gi økonomisk støtte til dette.

Å utvikle og teste ny teknologi er en kostbar investering. Ofte er det behov for å teste ut løsningen i flere trinn før den kan tas i bruk. I pilotskala testes systemløsningen under relevante driftsforhold, og resultatene fra en slik pilot skal bidra til videre utvikling og at teknologien senere kan tas i bruk i full skala. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova kan støtte utvikling av energi- og klimateknologi på pilotstadiet. Før du søker må det være dokumentert at teknologien fungerer i et laboratoriemiljø.

Med energi- og klimateknologi mener vi teknologi som kan gi: 

  • Reduserte klimagassutslipp som følge av
    • direkte reduksjoner i utslipp og/eller
    • bytte fra fossile til fornybare innsatsfaktorer
  • Energieffektivisering
  • Redusert effektuttak eller utjevning av effekttopper
  • Utnyttelse av overskuddsenergi
  • Produksjon av energi og/eller energibærere fra fornybare kilder

Teknologien må være innovativ sammenlignet med den beste tilgjengelige teknologien, og må ha et betydelig nasjonalt eller internasjonalt potensial. 

Prosjekter som kvalifiserer for støtte under Forskningsrådets støtteprogrammer (eks. EnergiX, Maroff, BIA, Climit eller Demo 2000), kan ikke få støtte fra Enova. Det kan heller ikke prosjekter som mottar støtte gjennom Skattefunn.  


Hvem kan få støtte?

Dette programmet retter seg mot etablerte produksjonsvirksomheter innenfor prosessindustri. 

Bedriften må være registrert i norsk foretaksregister. 

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet og ha rettighetene til å bruke og videreutvikle teknologien. I tillegg må bedriften planlegge å ta teknologien i bruk i egen virksomhet. 


Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova kan dekke en andel av prosjektets godkjente kostnader, inntil

-25 % for store virksomheter

-35 % for mellomstore virksomheter

-45 % for små virksomheter

Støttesatsen kan økes til 40 % for store og mellomstore virksomheter for prosjekter med utstrakt forskningssamarbeid med uavhengige små eller mellomstore bedrifter. 

Godkjente kostnader skal være knyttet til prosjektering, utvikling av og investering i pilotanlegget, samt til testing og dokumentasjon av teknologien/løsningen etter at pilotanlegget er bygget. 

Minimum 60 % av de godkjente kostnadene må være investeringer i den fysiske installasjonen.


Vi vil gjerne snakke med deg!

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg.

Gruppe

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess