Technology readiness levels (TRL)

Teknologimodenhet måles ofte på en såkalt TRL-skala. Denne skalaen sier noe om hvor langt man har kommet i utviklingsprosessen og hvilken dokumentasjon som finnes for teknologiens ytelse, og på hvilken skala.

Det finnes mange ulike versjoner av TRL-skalaen. Enova støtter ikke prosjekter med TRL 1-4, men henviser til det øvrige virkemiddelapparatet for støtteordninger for forskning og utvikling. Enova benytter denne beskrivelsen: 

TRL-nivå Beskrivelse ved oppnådd TRLTypisk dokumentasjon ved oppnådd TRL
1--
2--
3--
4--
5Laboratorieskala-uttesting er utført med systemløsning under relevante driftsbetingelser.Resultater fra laboratorieuttesting av integrert systemløsning under simulerte driftsbetingelser. Plan for oppnåelse av TRL 6 utviklet. 
6Pilotskala systemløsning validert under relevante driftsbetingelser. Pilotanlegg i oppskalert versjon med sluttbrukerinvolvering. Pilotanlegget oppfyller alle funksjonskrav, men uttesting gir ingen vesentlige resultater i form av energi/klima/effekt. Tidsbegrenset eller kampanjebasert testing.  Resultater fra uttesting av et pilotskala-system under relevante driftsbetingelser. Relevans av testmiljø er beskrevet (skala, valg av driftsbetingelser). Tydelig og omfattende teknologibeskrivelse tilgjengelig (funksjonskrav, driftsbetingelser, utført designprosess, etc). Plan for oppnåelse av TRL7 utviklet. Dokumentasjon inkluderer beskrivelse av at viktige sikkerhetsfunksjoner er testet. 
7Fullskala prototype eller demonstrasjonsanlegg i markedsrelevant skala er testet ut under reelle driftsbetingelser. Testresultater fra utprøving av prototype systemløsning i reell/markedsrelevant skala under reelle driftsbetingelser. Beskrivelse av testomfang, utførte valideringsaktiviteter, plan for oppnå TRL8, etc. Evaluering av risikoprofil.
8Reelt komplett systemløsning ferdigstilt og kvalifisert gjennom test og demonstrasjon. Siste utviklingstrinn, oppfyllelse av nivået representerer slutten av utvikling av systemløsningen. Drift under kommersielle rammer, fortsatt evaluering av resultater (energi/klima-effekt). Dokumentasjon av drift av endelig systemløsning under forventede reelle driftsbetingelser, men fortsatt med noe begrenset driftserfaring. Evaluering av måloppnåelse av krav (ytelses- og funksjonskrav). Operasjonsprosedyrer/driftsplaner utviklet. 
9Teknologien er kommersielt tilgjengelig og har vært i drift over tid under kommersielle rammer og i alle forventede driftssituasjoner. Formål med prosjektet er kommersiell bruk. Dokumentasjon som bekrefter drift under alle forventede reelle driftsbetingelser over tid. Driftsrapporter, vedlikeholdsplaner, ferdigstilte operasjonsmanualer og prosedyrer foreligger.