Støtte til infrastruktur

Enova støtter bygging av hurtigladere

Vi ønsker å gjøre elbilen til et reelt alternativ for flere, og utlyser i april 2019 konkurranser om helhetlig utbygging av hurtigladere i Nord-Troms og Finnmark. Dagens støttetilbud, hvor vi kan støtte hurtigladere i alle kommuner hvor det er færre enn to fra før, avvikles senest 3. juni.

NB! Dagens støttetilbud stenger for nye søknader senest 3. juni

Det nye støttetilbudet vi åpner i april vil erstatte dagens støttetilbud. Vi har satt av inntil 4 millioner kroner til tildelinger f.o.m. 1. mars 2019 på dagens støtteordning, og vil holde ordningen åpen for nye søknader frem til budsjettet er brukt opp eller senest 3. juni 2019 kl. 12:00.

Aktører som ønsker å gi innspill til den kommende støtteordningen bes ta kontakt så snart som mulig for å sette opp et møte i Trondheim eller via Skype. Vi ønsker å ferdigstille alle innspillsmøter innen 28. mars. Det er også mulig å sende inn forslag og kommentarer til ladeinfrastruktur@enova.no.

Sjekk om aktører i din kommune kan få støtte til bygging av hurtigladere! 

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige hurtigladere i disse kommunene.

Etableringen av hurtigladere gjelder trippelstandard hurtigladere. Søkere står fritt til å spesifisere hurtigladere, men som minimum skal følgende lademuligheter tilbys på samme ladestasjon:

• Ladepunkt for AC-lading med minimum 22 kW effekt som tilfredsstiller standardene i NEK EN 61851-1:2011 og NEK EN 61851-22:2002
• Ladepunkt for DC Chademo med minimum 50 kW effekt, basert på protokoll 1.0 eller nyere og som tilfredsstiller standarden IEC 61851-23:2014
• Ladepunkt for DC Combo med minimum 50 kW effekt som tilfredsstiller standarden NEK EN 61851-23:2014 og NEK EN 61851-24:2014

Les nærmere om tekniske krav i programkriteriene. 

Hvem kan få støtte?

Vi gir støtte til deg som ønsker å etablere offentlig tilgjengelige hurtigladere. 

Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i norsk foretaksregister.  

Søker må fylle ut maler og legge ved obligatoriske vedlegg til søknaden som gir Enova tilstrekkelig informasjon til å behandle søknaden. Søknader med mangelfull dokumentasjon vil som hovedregel bli avvist og søker må da sende inn ny søknad. Dersom man må søke på nytt vil det være det nye søknadstidspunktet som gjelder hvis det er flere søknader for samme kommune.   

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støttes gis som bagatellmessig støtte. Les mer om bagatellmessig støtte

Vi dekker inntil 40 % av godkjente investeringskostnader, med en øvre grense på 200 000 kroner per trippelstandard hurtiglader. 

Frister og tidsplan

Programmet er under avvikling, og stenger for søknader 3. juni kl. 12:00 eller tidligere hvis budsjettet blir brukt opp. Det er løpende søknadsfrist før den tid, hvor førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.

Dersom du ønsker å få automatisk varsel når ny informasjon om utlysningen legges ut på nettsiden kan du sende e-post til ladeinfrastruktur@enova.no.  

Vi gjør oppmerksom på at spørsmål og svar finnes i høyre meny, men dersom du har andre spørsmål kan du ta kontakt med Enova svarer.

Hva vil vi oppnå med programmet? 

Støtteordningen skal bidra til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren ved å legge til rette for varige markedsendringer innen ladeinfrastruktur og økt kjøp og bruk av elektriske kjøretøy. 

Fakta

• En hurtiglader er en lader som kan lade biler med en effekt på minst 22 kW. De tre hurtigladestandardene er DC CHAdeMO (minimum 50 kW effekt), DC Combo (min. 50 kW) og AC Type 2-lading (min. 22 kW).

• Enova støtter kun bygging av eller oppgradering til såkalte trippelstandard-hurtigladere, altså hurtigladere med ladepunkt for alle de tre standardene. I praksis betyr det at de aller fleste elbiler kan benytte seg av hurtigladeren.

• Enova støtter bygging i de kommunene som har færre enn 2 lademuligheter for minst én av de tre hurtigladestandardene.

• Prosjektet kan ikke settes i gang før støtten er innvilget.

• Støttemottaker er den som skal balanseføre investeringen og skal stå som eier av hurtigladeren i minimum 3 år etter driftsstart.

Til deg som vil søke støtte til hurtiglading

Les gjennom programkriteriene nøye før du begynner på selve søknaden. Vær oppmerksom på at alle obligatoriske vedlegg må legges ved i søknaden og at alle skjema som skal signeres må ha håndskrevet eller elektronisk signatur.

Hvis det skal betales et anleggsbidrag til lokalt nettselskap for tilknytning til strømnett må det også legges ved en dokumentasjon av dette i form av tilbud/overslag e.l. 

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess