Støtte til infrastruktur

Rettighetsbasert tilbud til bygging av hurtigladere (under utfasing)

Enova har siden 2017 hatt et rettighetsbasert støttetilbud hvor vi kan støtte hurtigladere i alle kommuner hvor det er færre enn to fra før. Dette tilbudet avvikles senest 3. juni.

Sjekk om aktører i din kommune kan få støtte til bygging av hurtigladere! 

NB! Dette støttetilbudet stenger for nye søknader senest 3. juni

Det nye støttetilbudet vi åpnet i april erstatter det rettighetsbaserte støttetilbud. Vi har satt av inntil 4 millioner kroner til tildelinger f.o.m. 1. mars 2019 på dagens støtteordning, og vil holde ordningen åpen for nye søknader frem til budsjettet er brukt opp eller senest 3. juni 2019 kl. 12:00.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova gir investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige hurtigladere i kommuner der det ved utgangen av 24. juni 2017 fantes færre enn to. Enova støtter inntil to hurtigladere i hver kommune. 


Etableringen av hurtigladere gjelder trippelstandard hurtigladere. Søkere står fritt til å spesifisere hurtigladere, men som minimum skal følgende lademuligheter tilbys på samme ladestasjon:

• Ladepunkt for AC-lading med minimum 22 kW effekt som tilfredsstiller standardene i NEK EN 61851-1:2011 og NEK EN 61851-22:2002
• Ladepunkt for DC Chademo med minimum 50 kW effekt, basert på protokoll 1.0 eller nyere og som tilfredsstiller standarden IEC 61851-23:2014
• Ladepunkt for DC Combo med minimum 50 kW effekt som tilfredsstiller standarden NEK EN 61851-23:2014 og NEK EN 61851-24:2014

Les nærmere om tekniske krav i programkriteriene. 

Hvem kan få støtte?

Vi gir støtte til deg som ønsker å etablere offentlig tilgjengelige hurtigladere. 

Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i norsk foretaksregister.  

Søker må fylle ut maler og legge ved obligatoriske vedlegg til søknaden som gir Enova tilstrekkelig informasjon til å behandle søknaden. Søknader med mangelfull dokumentasjon vil som hovedregel bli avvist og søker må da sende inn ny søknad. Dersom man må søke på nytt vil det være det nye søknadstidspunktet som gjelder hvis det er flere søknader for samme kommune.   

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støttes gis som bagatellmessig støtte. Les mer om bagatellmessig støtte her

Vi dekker inntil 40% av godkjente investeringskostnader, med en øvre grense på 200 000 kroner per trippelstandard hurtiglader. 

Frister og tidsplan

Programmet har løpende søknadsfrist. Merk at vi kun støtter bygging i en kommune så lenge det er færre enn to hurtigladere der, så her er det førstemann til mølla! 

Dersom du ønsker å få automatisk varsel når ny informasjon om utlysningen legges ut på nettsiden kan du sende epost til ladeinfrastruktur@enova.no.  

Vi gjør oppmerksom på at spørsmål og svar finnes i høyre meny, men dersom du har andre spørsmål kan du ta kontakt med Enova svarer.

Fakta

• En hurtiglader er en lader som kan lade biler med en effekt på minst 22 kW. De tre hurtigladestandardene er DC CHAdeMO (minimum 50 kW effekt), DC Combo (min. 50 kW) og AC Type 2-lading (min. 22 kW).

• Enova støtter kun bygging av eller oppgradering til såkalte trippelstandard-hurtigladere, altså hurtigladere med ladepunkt for alle de tre standardene. I praksis betyr det at de aller fleste elbiler kan benytte seg av hurtigladeren.

• Enova støtter bygging i de kommunene som har færre enn 2 lademuligheter for minst én av de tre hurtigladestandardene.

• Prosjektet kan ikke settes i gang før støtten er innvilget.

• Støttemottaker er den som skal balanseføre investeringen og skal stå som eier av hurtigladeren i minimum 3 år etter driftsstart.

Til deg som vil søke på det rettighetsbaserte støttetilbudet

Les gjennom programkriteriene nøye før du begynner på selve søknaden. Vær oppmerksom på at alle obligatoriske vedlegg må legges ved i søknaden og at alle skjema som skal signeres må ha håndskrevet eller elektronisk signatur.

Hvis det skal betales et anleggsbidrag til lokalt nettselskap for tilknytning til strømnett må det også legges ved en dokumentasjon av dette i form av tilbud/overslag e.l. 

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess