Ofte stilte spørsmål

Under finner du en samling av ofte stilte spørsmål. Vi har sortert spørsmålene under fire temaer; rapportering, endringer i prosjekt, utbetaling og kontaktinformasjon. Se også generelle regler for tilskudd fra Energifondet (nederst)

Prosjektrapportering

Hvordan får jeg tilgang til å rapportere?

Personen hos dere som er oppført i tilskuddsbrevet som kontaktperson (tilskuddsmottakerens representant) er den som har tilgang til å rapportere. Han eller hun kan gi tilgang til nye brukere slik: 

1. Logg inn i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Brukernavnet er e-postadressen oppgitt i tilskuddsbrevet. Dersom du ikke husker passordet ditt, klikk «Glemt passord».
2. Finn prosjektet under Aktive prosjekter og klikk prosjekttittel. Du kommer da til prosjektoversikten. Nederst i prosjektoversikt-siden har du mulighet til å administrere brukere.
3. Klikk Administrer brukere.
4. Klikk Inviter bruker.
5. Skriv inn fornavn, etternavn og e-postadresse til den du vil gi tilgang til. 
6. Velg om du vil gi lesetilgang, skrivetilgang eller full tilgang. 
7. Bekreft med å klikke «Legg til». 

Den nye brukeren får da tilsendt en e-post med invitasjonen. Tilgangen blir aktivert først når brukeren bekrefter denne invitasjonen.

Når skal jeg rapportere?

Det avhenger av støtteprogrammet om prosjektene skal levere framdriftsrapporter eller kun sluttrapport. Sjekk kriteriene for støtteprogrammet som gjelder for prosjektet ditt.

Du finner informasjon om neste rapporteringsfrist og type rapport du skal levere (framdriftsrapport/sluttrapport) i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Logg inn og sjekk fristene. Frist for sluttrapport finner du også i tilskuddsbrevet.

Ved å signere tilskuddsbrevet, har du forpliktet deg til å rapportere innen avtalte frister. Dersom du ønsker ny frist for sluttrapportering, må du sende en skriftlig søknad om det til post@enova.no med kopi til din saksbehandler hos Enova. Endringene er gyldige først når Enova har godkjent dem skriftlig.

Hvilke dokumenter skal jeg levere når jeg rapporterer?

Logg deg på Enovas søknads- og rapporteringssenter og klikk deg gjennom rapporteringsskjemaet for å gjøre deg kjent med hva Enova krever ved rapportering. Du finner også informasjon om rapportering i tilskuddsbrevet og dets vedlegg.

Noen av våre støtteprogrammer har også veiledere og maler for rapportering. Disse finner du i programmets nettside under Rapportering.   

Sørg for at du legger ved all relevant dokumentasjon. Vi avviser rapporter hvor rapporteringen er ufullstendig eller det mangler dokumentasjon. Når vi avviser rapporten, tar vi kontakt med deg slik at du kan korrigere og sende inn på nytt. 

Hvorfor står det anmodet utbetalt 0 kroner i rapporten?

Dersom du har glemt å legge inn kostnadstall i rapporten, blir rapporten sendt inn uten anmodning om utbetaling. Det samme gjelder dersom de rapporterte kostnadene er de samme som i forrige rapport. Husk at du alltid skal legge inn akkumulerte kostnader. 

Hvorfor er anmodet beløp i rapporten lavere enn det jeg har fått i tilsagn?

Tilskuddsbeløpet er en øvre ramme for hva prosjektet kan få utbetalt. Det faktiske tilskuddet kan bli lavere, basert på støtteprogrammets avkortningsregler.

Vanlige regler for avkortning er:

  • Dersom prosjektets faktiske kostnader blir lavere, avkorter vi støtten i henhold til støttesats. Dette er for å unngå overkompensasjon.
  • I noen programmer kan lavere energiresultat enn avtalt i tilskuddsbrevet føre til at vi avkorter tilskuddet.

De fulle avkortningsreglene finner du i tilskuddsbrev med vedlegg.

Jeg skulle sende sluttrapport, men jeg får meldingen «Rapport status: Låst, Ta kontakt med Enova». Hvorfor det?

Fristen for å levere sluttrapport er utløpt. Når fristen for sluttrapport er overskredet med mer enn 30 dager, låses prosjektet for rapportering.

Enova vil da sende varsel om tilbaketrekking av tilskudd. Dersom prosjektet ikke kontakter Enova skriftlig og søker om utsettelse innen fristen som er oppgitt i dette varselet, vil Enova trekke tilbake tilskuddet. Søknaden skal inneholde status for prosjektet, begrunnelse for forsinkelsen i tidsplan og ny tidsplan. 

Jeg har fått varsel om tilbaketrekking av tilskudd, hva gjør jeg?

Dersom du ønsker å unngå at Enova trekker tilbake tilskuddet, må du snarest søke om utsettelse innen fristen som er oppgitt i varselet. Søknaden skal inneholde status for prosjektet, begrunnelse for forsinkelsen i tidsplan og ny tidsplan. Du sender søknaden til post@enova.no med kopi til din saksbehandler hos Enova.

Hvordan foregår rapportering etter avsluttet prosjekt?

Vi ønsker å følge de prosjektene vi har støttet også etter at de er gjennomført, for å måle og verifisere resultatene fra prosjektene. I den forbindelse kan vi be om ytterligere rapportering i en periode etter at prosjektet er ferdigstilt, jf. Generelle regler for tilskudd fra Energifondet pkt 5.5. Enova sender informasjon om rapportering når det blir aktuelt. 

Endringer i prosjektet

Prosjektet vårt er forsinket, hva gjør jeg?

Avklar endringer i prosjektets tidsplan og rapporteringsdatoer med Enova i forkant så tidlig som mulig.

Send en skriftlig søknad om utsettelse til post@enova.no med kopi til din saksbehandler hos Enova. Søknaden skal inneholde status for prosjektet, begrunnelse for forsinkelse i tidsplan og oppdatert tidsplan.

Endringene er gyldige først når Enova har godkjent dem skriftlig.

Hvordan melder jeg inn endringer i prosjektet (ny adresse, ny prosjektansvarlig, ny finansieringsplan, o.l.)?

Alle endringer skal meldes inn til Enova skriftlig. Send informasjon om endringen til post@enova.no med kopi til din saksbehandler hos Enova.

Utbetaling

Hvilket kontonummer kommer Enova til å utbetale tilskuddet til?

Enova betaler ut tilskudd til kontonummer som er lagt inn ved første gangs rapportering. Enova kan kun utbetale støtte til norsk konto registrert på tilskuddsmottakers virksomhet. Dette gjør du på prosjektets side i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hvordan endrer jeg kontonummer for utbetaling av tilskudd?

Kontonummer endres ved rapportering.  Enova kan kun utbetale støtte til norsk konto registrert på tilskuddsmottakers virksomhet. Dette gjør du på prosjektets side i Enovas søknads- og rapporteringssenter.

Når får jeg utbetalt tilskuddet?

Ulike programmer har ulike saksbehandlingstider. Ta kontakt med din saksbehandler hos Enova for nærmere informasjon. 

Kontaktinformasjon

Hvem er min saksbehandler hos Enova?

På prosjektsidene på Enovas søknads- og rapporteringssenter finner du oppdatert kontaktinformasjon om din saksbehandler.

Hvordan kan jeg få hjelp til spørsmål underveis i prosjektet og til rapportering?

Den viktigste informasjonen om tilskuddsvilkår og rapportering finner du i tilskuddsbrevet ditt. Bruk tid på å lese tilskuddsbrevet og vedleggene nøye.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, ta kontakt med Enova Svarer eller din saksbehandler hos Enova. 

Generelle regler for tilskudd fra Energifondet

Generelle regler - bokmål og nynorsk