Energimåling på skolen/hjemme

Hvordan kan energimåling brukes i undervisningen? Det vil variere fra skole til skole hvordan energimåling gjennomføres i praksis. Ofte gir samarbeid med driftsansvarlige eller kommunens eiendomsavdeling gode resultater. Det er viktig å gjøre målingene på samme tidspunkt fra uke til uke.

Å måle hvor mye energi som brukes, er det første man begynner med i prosjekter som handler om energibruk og -sparing. Det gjelder både i store næringsbygg, mindre bygg og hjemme. Resultatet kan bli store kostnader spart, som igjen kan komme lærere og elever til gode. Med utgangspunkt i temperaturkurver over en måned eller lengre perioder og energibruket i samme periode, kan dere diskutere årsaker til variasjonene gjennom året og hva dere kan passe på for å redusere energibruket ved skolen.

Finn strømmåleren og andre målere som viser energibruken på skolen. Les av målerne og før opp tallene på riktig ukenummer på plakaten som dere har fått i tillegg til heftet. Neste uke sjekker dere målerne igjen og skriver på de nye tallene. Nå har dere fått et regnestykke som dere må regne ut. Svaret viser hvor mye energi skolen har brukt den siste uken. Del energibruken på skolens oppvarmede areal. Tallet dere får brukes til å lage en energistolpe på plakaten.

Strøm, olje og annen energi skal legges sammen. Hvis dere bruker noe annet enn strøm, så må bruken av andre energikilder regnes om til kWh før den totale energibruken kan regnes ut. I veiledningen på www.miljolare.no/energi finner du flere eksempler på slike omregninger. Dersom dere ønsker en detaljert energimåling, kan dere fylle ut plakaten med en farge for hver energikilde og se hvordan forholdet mellom energikildene varierer over årstiden.