Mål

Enova og Klima- og energifondets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.

I avtalen Enova inngikk med Olje- og energidepartementet (OED) for perioden 2017–2020 er formålet utdypet slik:

Enova skal fremme: 

  1. Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030. 
  2. Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet.
  3. Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Enova skal etablere virkemidler med sikte på å oppnå varige markedsendringer. Energieffektive og klimaeffektive løsninger bør på sikt bli foretrukket uten støtte.

Aktiviteten kan rettes inn mot alle sektorer. 

Fra 1. mai 2018 overtok Klima- og miljødepartementet ansvaret for oppfølgingen av eierskapet i Enova. Departementet overtok da også OEDs partsforhold i avtalen med Enova (vedlagt nedenfor).

Relevante dokumenter